ورود

 

 

محور های همایش

- استانداردهای حسابداری بین المللی وتطبیق با اقتصاد ایران

- نقش حسابداری در بهبود عملکرد مالی شرکتها

- نقش حسابداری در کنترل مدیریت

- نقش حسابداری در کارایی بازار سرمایه

- راهکارهای ارتقا جایگاه حسابداران رسمی

- نقش حسابرسی عملیاتی در شرکتهای دولتی

- نقش حسابرسان مستقل بر افزایش اثرگذاری قوانین مالیاتی

- نقش قوانین مالیاتی بر توسعه اقتصاد کشور

- عوامل تاثیر گذار در تغییرات محیط مالی

- نقش حسابداری در اصلاح مقررات در بازارهای مالی

- نقش آموزش و یادگیری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی

- تحلیل استانداردهای گزارشگری حسابداری ایران

- گزارشگری مسئولیت اجتماعی حسابداران

- حسابداری مدیریت و تکنیک های آن

- حسابداری اخلاق اجتماعی

- سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

- سایر موضوعات مرتبط

- بانکداری اسلامی

- مهندسي مالي و مديريت ريسك

- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي

- مديريت مالي و سرمایه گذاری

- مديريت مالي دولتي

- اقتصاد مديريت

- بازاريابي

- بازرگاني داخلی و بين الملل

- مديريت فناوري اطلاعات

- كسب و كار الكترونيكي

- مديريت در سازمان با رويكرد اسلامي

- تامين مالي و سرمايه گذاري در نفت و گاز

- بازاریابی اینترنتی

- مدیریت رفتار سازمانی

- سایر موضوعات مرتبط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v