ارسال مقالات تا آخر بهمن ماه تمدید شده است.

 

   همایش ملی معماری خانه ایرانی
 

  ورود

 

محورهای همایش

ابعاد اجتماعی خانه ایرانی

جایگاه اقلیم و جغرافیا در شکل گیری خانه ایرانی

خانه ایرانی در گذر تاریخ

شیوه های ساخت و مسائل فنی در خانه های ایرانی

ساختار فضایی خانه های ایرانی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v